Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Ο Μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού, είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μηχανών του πλοίου. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να φροντίζει για τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και να φροντίζει για τα ανταλλακτικά που χρειάζεται το πλοίο.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος Μηχανικού Α’, Β’, Γ’ τάξης, καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από το π.δ. 141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

Μηχανικός Α’ τάξης:

 • Για αποφοίτους Α.Ε.Ν. σύμφωνα με το αρ. 11 του εν λόγω π.δ.:

  Προϋποθέσεις:
  α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’ τάξης Ε.Ν., με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW και
  β)Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού
  γ) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

  Δικαιώματα υπηρεσίας:
  Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

 • Για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής σύμφωνα με το αρ. 11Α εν λόγω π.δ.:

  Προϋποθέσεις:
  Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων , ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 K.W., και
  β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

  Δικαιώματα υπηρεσίας:
  Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

Μηχανικός Β’ τάξης:

 • Για αποφοίτους Α.Ε.Ν. σύμφωνα με το αρ. 12 του εν λόγω π.δ.:

  Προϋποθέσεις:
  α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα αξιωματικού μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW.
  β) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
  γ) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού

  Δικαιώματα υπηρεσίας:
  α) Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
  β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 3.500 K.W., εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.
  γ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 4.000 K.W., που εκτελούν παράκτιους πλόες, εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.

 • Για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής σύμφωνα με το αρ. 12Α εν λόγω π.δ.:

  Προϋποθέσεις:
  Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Β’ τάξης Ε.Ν. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 k.w.,
  β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β’ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαμήνων και
  γ) μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β’ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.

  Δικαιώματα υπηρεσίας:
  α) Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
  β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 3.500 K.W., εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.
  γ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 4.000 K.W., που εκτελούν παράκτιους πλόες, εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.

Μηχανικός Γ’ τάξης:

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματα Υπηρεσίας Μηχανικού Γ’ τάξης καθορίζονται από το άρθρο 3 του εν λόγω π.δ., ως εξής:

Προϋποθέσεις:
α) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και δίπλωμα ΑΕΝ Μηχανικών ή ισότιμης σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού
β) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίωνχωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και πτυχίο Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικούως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 παρόντος διατάγματος.
γ) Θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 24 μηνών, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw, από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, σε πλοία χωρητικότητας πάνω από 1500 ο.χ., καιαπολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας εννέα (09) μηνών
δ) Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα τήρησης φυλακής μηχανής αντίστοιχα, υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύονται με σχετική εγγραφή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.
ε) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

Δικαιώματα υπηρεσίας:
α) Τρίτος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
β) Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 3.000 KW, (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Γ’ Μηχανικού).
γ) Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 750 KW.
δ) Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 2.250 KW εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Μηχανοστασίου 24 μηνών, εκ των οποίων 12 μήνες με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού σε μηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναμης.

Μεταξύ των προσόντων που θα πρέπει να έχει ο ΜΠ είναι η μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, η επιδεξιότητα στα χέρια, η υπευθυνότητα, η διοικητική ικανότητα και η ευσυνειδησία κτλ.

Για παράδειγμα (στο τεχνικό τμήμα είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός), σε εφοδιασμούς, σε πρακτορεύσεις, ως νηογνώμονες (επιθεωρητής – εμπειρογνώμονας), σε ασφαλίσεις και σε επισκευές με τις παρακάτω επαγγελματικές αρμοδιότητες:

Διοικητικός υπάλληλος σε ναυτιλιακές εταιρείες, Μηχανοτεχνίτης, Τεχνίτης συστήματος πέδησης, Τεχνίτης αναρτήσεων, Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων. Ακόμα, ως Τεχνίτης εξαερωτήρων – αναμικτήρων, Ηλεκτροτεχνίτης, Τεχνίτης οργάνων, Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων, Τεχνίτης ψυγείων.

Εκτός από το πλοίο, ο ΜΠ, ως αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους, όπως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι εφοδιασμοί, οι πρακτορεύσεις, οι νηογνώμονες, οι ασφαλίσεις κτλ.

Ο ΜΠ εργάζεται σε αρκετά δύσκολες συνθήκες, καθώς η δουλειά του είναι κυρίως στο μηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά ενοχλητικός και η θερμοκρασία υψηλή. Σήμερα, πάντως, η δουλειά του ΜΠ είναι πιο εύκολη, καθώς ο χώρος του μηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ο έλεγχος γίνεται από ειδικό θάλαμο. Ο ΜΠ έχει πολλές ευθύνες, χρειάζεται να κάνει χειρωνακτική εργασία, αλλά και να κάνει νυχτερινές βάρδιες. Επιπλέον, θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται με ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν άλλες συνήθειες και έθιμα. Ως εργαζόμενος σε πλοίο ο ΜΠ απουσιάζει από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πάντως, οι συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα πλοία έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Ο ΜΠ  μπορεί να εξελιχθεί σε Β΄ ή Α΄ Μηχανικό, ανάλογα με τη θαλάσσια υπηρεσία του και την επιμόρφωση που έχει λάβει. Μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει και να εργαστεί στην ξηρά σε συναφείς κλάδους.

Α’ μηχανικός

Ο μισθός του Α’ Μηχανικού είναι περίπου στα 10.000€ έως 11.000€ το μήνα καθαρά. Ο Πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός έχουν μικρή διαφορά στις χρηματικές τους απολαβές. Πολλές φορές αυτή η διαφορά έχει να κάνει κυρίως με κάποια μπόνους που παίρνει ο πλοίαρχος.

Β’ μηχανικός

Ο μισθός του Β’ Μηχανικού είναι 7.200€ έως 8.200€ το μήνα καθαρά. Και σε αυτή την περίπτωση οι δύο ειδικότητες έχουν πολύ μικρή διαφορά στο μισθό τους.

Γ’ μηχανικός

Ο μισθός του Γ’ Μηχανικού είναι περίπου 4.500€ έως 5.300€ το μήνα καθαρά.

Junior Γ’ μηχανικός

Ο μισθός του Junior Γ’ Μηχανικού είναι περίπου 2.500€ έως 3.100€ το μήνα καθαρά.

Δόκιμος μηχανής και καταστρώματος

Ο μισθός του Δόκιμου Μηχανής και Καταστρώματος είναι περίπου:
500€ έως 1.200€ (πρωτόμπαρκους)
1.000€ έως 2.000€ (δευτερόμπαρκους)
το μήνα και καθαρά. Είναι ίσως η πιο δημοφιλής ειδικότητα που ακούγεται αυτόν τον καιρό.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση