Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

Με τον όρο «Ναυτιλία» ορίζεται το σύνολο των πράξεων και των δραστηριοτήτων που συνδυάζονται προκειμένου να παραχθεί μια υπηρεσία μεταφοράς αγαθών ή ανθρώπων μέσω θαλασσών, ποταμών ή λιμνών. Ο βασικός συντελεστής, που αποτελεί και το μοναδικό μέσο για να πραγματοποιηθούν οι μεταφορές αυτές, είναι το πλοίο.

Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Ε.Ν. και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και τη χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Πλοιάρχων & Μηχανικών

Δια βίου εκπαίδευση

Στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης κύκλων σπουδών και ειδικών τμημάτων επιμόρφωσης που είναι απαραίτητα από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://kesen.hcg.gr.

Εκπαιδευτικά ταξίδια

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». Ως αρμοδιότητα έχει την ενημέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίμους των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών εταιρειών για τη συμπλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισής τους.

Εγκαταστάσεις – Εκπαιδευτικές Δυνατότητες

Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, κατανέμονται σε όλα την Ελλάδα, ενώ λόγω των επιμέρους γεωγραφικών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων, των διαφορετικών μεγεθών σε δυναμικότητα και των επιμέρους αναγκών κάθε σχολής, στεγάζονται σε αντίστοιχες κτιριακές υποδομές.
Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση