Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ηλεκτρολόγος Εμπορικού Ναυτικού

Από το 2016 δημιουργήθηκε Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού στο οποίο φοιτούν κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) και κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και ΙΕΚ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας.
Οι προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από το άρθρο 16 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

 1. Ειδικά προσόντα

  α) Θαλάσσια υπηρεσία
  αα) 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, από την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., ή
  ββ) 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, από την οποία 6 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, για τους κατόχους πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή αντίστοιχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν..
  γγ) 36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Ι.Ε.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.. Το ήμισυ από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπορεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα προσωπικού μηχανής.

  β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

  γ) Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξι-ωματικού και τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών, που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.» 

  δ) Η εφαρμογή της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.

  ε) Η εφαρμογή των υποπεριπτώσεων (ββ) και (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.

 2. Δικαιώματα υπηρεσίας
  Ηλεκτρολόγος σε πλοία που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

Από το 2016 δημιουργήθηκε Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού στο οποίο φοιτούν κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) και κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και ΙΕΚ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως Ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία, στην ηλεκτροτεχνία, στα ηλεκτρικά δίκτυα και στις ηλεκτρικές μηχανές και εγκαταστάσεις πλοίου, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Κατά τη φοίτησή τους οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις σε ναυτικά αγγλικά, ναυτική μηχανολογία, βοηθητικά μηχανήματα πλοίων, θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, διεθνείς κανονισμούς, ασφάλεια ζωής & περιβάλλοντος, ηγεσία – διοίκηση, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, τεχνολογία υψηλών τάσεων πλοίων, ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρονικά-επικοινωνίες-ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα, κ.ά.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση