Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του.

1.Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο 213-1371700

e-mail: contact@yna.gov.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.:

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 – Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

2. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από το ΥΝΑΝΠ για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) , όπως κάθε φορά ισχύει.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεση της με την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, τη μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και πολιτικής θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη μέριμνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργικής μορφής και την προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας:

(α) Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο,

(β) Όνομα πατρός,

(γ) Όνομα μητρός,

(δ) Ημερομηνία γέννησης,

(ε) Φύλο,

(στ) Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου,

(ζ) Δεδομένα υγείας

(η) Στοιχεία ποινικών μητρώων

(θ) Λοιπά δεδομένα όπως απορρέουν από ειδικότερες διατάξεις

Περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έντυπα και ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ,

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)

(γ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(δ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο ζ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(ε) Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ

Παρατίθενται κάτωθι, οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση:

(α) ΠΔ 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/20-2-2018), όπως ισχύει

(β) ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α-102/29-4-2013), όπως ισχύει

(γ) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το υποκείμενο των δεδομένων, άλλες Δημόσιες Αρχές, πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων του ΥΝΑΝΠ και λοιπών Δημόσιων Αρχών.

3. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το ΥΝΑΝΠ, κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων με το Φορέα μας. Τα δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κωδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς:

Το ΥΝΑΝΠ διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς οργανισμούς βάσει ενωσιακών υποχρεώσεων και κατά περίπτωση σε τρίτες χώρες κατόπιν αιτήματος δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής. Η νομική βάση για τη διαβίβαση είναι το Άρθρο 46 / παρ/φος 2 (α) του ΓΚΠΔ, ήτοι η διαβίβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών.

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Για την εξέταση καταγγελιών σας, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του. Εάν, ως καταγγέλλων, δεν επιθυμείτε προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο θα πρέπει να αναφέρετε, τεκμηριώσετε και εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα στον καταγγελλόμενο. Η Υπηρεσία μας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας, θα αποφασίσει σχετικά.

4. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

6. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ,

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση,

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση.

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Υποκείμενο των Δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

7. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Πολίτες – Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Αναθεώρηση

Το ΥΝΑΝΠ δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση