Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Just-In-Time operation of ships

Short video explaining the Just-in-Time concept and how it can help reducing the amount of time ships spend waiting outside port and at anchor which could significantly reduce ship emissions.

Σύντομο βίντεο που εξηγεί την ιδέα Just-in-Time και πώς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του χρόνου που περνούν τα πλοία περιμένοντας έξω από το λιμάνι και στην άγκυρα που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές ρίπων των πλοίων.

Digitalization key to facilitate international maritime traffic

Digitalization of data exchanges is key to facilitate international maritime traffic as it makes it more efficient and resilient in a world of accelerating technological progress and of increasing disruptions. This video shows how electronic data exchange is vital to ensure supply chains.

Η ψηφιοποίηση είναι το κλειδί για τη διευκόλυνση της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς την καθιστά πιο αποτελεσματική και ανθεκτική σε έναν κόσμο επιτάχυνσης της τεχνολογικής προόδου και των αυξανόμενων διαταραχών. Αυτό το βίντεο δείχνει πώς η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού.

Day of the Seafarer 2020 – Seafarers are Key Workers

Seafarers are on the frontline of the COVID-19 pandemic, playing an essential role in maintaining the flow of vital goods, such as food, medicines and medical supplies. However, the crisis has led to difficult working conditions for seafarers, including uncertainties and difficulties about port.

Οι ναυτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας COVID-19, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της ροής ζωτικών αγαθών, όπως τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικές προμήθειες. Ωστόσο, η κρίση οδήγησε σε δύσκολες συνθήκες εργασίας για τους ναυτικούς, συμπεριλαμβανομένων αβεβαιοτήτων και δυσκολιών σχετικά με το λιμάνι.

Shaping maritime safety and security

Over the years, the International Maritime Organization has shaped the way international shipping operates. From codes, conventions and guidelines touching upon safety of life at sea, life-saving appliance, safety of ships in polar waters, guidelines on fatigue, maritime autonomous surface ships and more, IMO has been enhancing the safety of international shipping for decades and is ready to tackle the challenges of the future.

Με τα χρόνια, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει διαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας. Από κωδικούς, συμβάσεις και οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, τη σωτήρια συσκευή, την ασφάλεια των πλοίων σε πολικά νερά, τις οδηγίες για την κόπωση, τα θαλάσσια αυτόνομα επιφανειακά πλοία και πολλά άλλα, ο ΙΜΟ βελτιώνει την ασφάλεια των διεθνών μεταφορών εδώ και δεκαετίες και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση